ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการและนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/10/Recruitment-65-031.pdf