ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับอำนวยการต้น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในระดับอำนวยการต้น

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/09/Recruitment-65-029.pdf