ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับอำนวยการต้น เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระตับต้น (หัวหน้ากลุ่มหรือหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน)

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/08/Recruitment-65-021.pdf