ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/09/Recruitment-65-028.pdf