ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/09/Recruitment-65-027.pdf