ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับอำนวยการสูง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและนำเสนอผลงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/08/Recruitment-65-019.pdf