ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและสารสนเทศ และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ของตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/04/Recruitment-65-012.pdf