ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและสารสนเทศและหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโดยข้อเขียนและนำเสนอผลงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/03/Recruitment-65-009.pdf