สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงานด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีหนังสือสั่งการถึงกองการเจ้าหน้าที่ และกองสื่อสารและสารสนเทศ ให้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Conference) เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ดังนี้  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 92 คน   นักพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 8 คน  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 4 คน  และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 33 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

         ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19 ) แพร่ระบาด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย กองการเจ้าหน้าที่ และกองสื่อสารและสารสนเทศ จึงนำระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Conference)  มาใช้ในการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดให้หน่วยงานบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในสถานการณ์ปัจจุบัน

—————————————————–

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ