สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงานด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

           ระหว่างวันที่ 10-11 มี.ค.2565  ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น.  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ สั่งการถึงกองการเจ้าหน้าที่ และกองสื่อสารและสารสนเทศ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom  Cloud Online Meeting  กับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 5 คน  , ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 5 คน , และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19 ) แพร่ระบาด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย กองการเจ้าหน้าที่ และกองสื่อสารและสารสนเทศ จึงนำระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom  Cloud Online Meeting   มาใช้ในการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดให้หน่วยงานบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในสถานการณ์ปัจจุบัน

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง / สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ