weekly news สัปดาห์ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

weekly news สัปดาห์ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 สภาเกษตรกรฯประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ตั้งกลุ่มวางแผนผลิตตามความต้องการ สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตรกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 สภาเกษตรกรฯประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ตั้งกลุ่มวางแผนผลิตตามความต้องการ           นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  กล่าวถึงการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนาไทย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่า เป็นครั้งแรกที่มีการพูดคุยพร้อมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ำ ชาวนา ผลิต  กลางน้ำ โรงสี แปรรูป และปลายน้ำ ผู้ส่งออก ตลาด เพื่อจะเตรียมวางแผนการผลิตในฤดูกาลถัดไปของชาวนา ทั้งนี้ ด้วยปัญหาหลักของชาวนา ได้แก่ 1.ต้นทุนการผลิตสูงไม่คุ้มทุน 2.ผลผลิตต่อไร่ต่ำ 3.คุณภาพข้าวไม่ตรงตามความต้องการของตลาด 4.ขาดการวางแผนร่วมในการผลิต (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์) driver agent plus serial key filehippo idm 6.28 สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตรกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร           เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ […]