Weekly News EP14 @ พฤษภาคม 2565

– สภาเกษตรกรแห่งชาติหนุนสภาการประมงฯแนะยกร่าง ก.ม.ให้เกิดสภาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ชาวประมงระยะยาว – สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ปี 2565”

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติหนุนสภาการประมงฯแนะยกร่าง ก.ม.ให้เกิดสภาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ชาวประมงระยะยาว           นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงการประชุมหารือเพื่อพิจารณาประเด็นความซ้ำซ้อนของร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ….. กับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ นายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะทำงาน  พร้อมด้วยผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ , คณะกรรมการด้านประมง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่า ก่อนหน้านี้รับทราบข่าวสารเรื่องร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ….. มาบ้างแล้ว นับเป็นโอกาสดียิ่งที่รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว ได้พาคณะทำงานมาหารือกัน ตนและผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นด้วยและสนับสนุนสภาการประมงฯ แต่ด้วยกฎหมายได้เสนอว่าให้จำกัดกรอบในการยกร่างกฎหมายเพื่อป้องกันเรื่องการทับซ้อนกับกฎหมายอื่นๆที่ออกมาก่อนหน้า และเน้นไปที่การทำให้เกิดสภาวิชาชีพของกลุ่มชาวประมง (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์  )   สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้  ปี 2565”           เมื่อวันที่ 12 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564   สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดเสวนาออนไลน์เพื่อถอดบทเรียนจากการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เกษตรแบบออนไลน์ และออฟไลน์           เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2564 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ZOOM) เพื่อถอดบทเรียนจากการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เกษตรแบบออนไลน์และออฟไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563/64 สำนักงานสภาเกษตรกรฯ สู้วิกฤตโควิด-19  ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  ทั้งนี้ เพื่อนำชุดความรู้ ความสำเร็จของการประสานงานและการประชาสัมพันธ์การตลาดช่วยเกษตรกรจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ในปี 2563 ของสภาเกษตรกรจังหวัด(สกจ.)มาขยายผลสู่สกจ.อื่น โดยตั้งเป้าหมายทุกสกจ.ดำเนินการได้ สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมหารือเพื่อพิจารณาทบทวนร่างพ.ร.บ.สภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ…..           เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2564  นายศรีสะเกษ สมาน […]