Weekly News EP15 @ พฤษภาคม 2565

Weekly News EP15 @ พฤษภาคม 2565 – สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” – สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนร่วมกับสวพ.1 เชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรอง GAP เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ – สภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐมร่วมกับเกษตรอำเภอสามพราน จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”           เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดและปาฐกฐาพิเศษ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม” จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค.2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยาม พารากอน ทั้งนี้ เพื่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และการดำเนินงานที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้วิกฤตการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะ ทิศทางการปรับตัวรับมือเพื่อวางรากฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในอนาคตให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะต่อไป สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนร่วมกับสวพ.1 เชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรอง GAP เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์           นางกัลญกร มหาวันน้ำ […]