Weekly News (EP.8) สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2565

– สภาเกษตรกรประชุมเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 – สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดเวทีรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ ด้านข้าวและชาวนาไทย 4 ภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 สภาเกษตรกรประชุมเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565           เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมเตรียมการจัดการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ร่วมกับตัวแทนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประชุมดังกล่าวมีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ความเป็นมาก่อนการเลือกตั้ง , ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565 , ผังกระบวนการการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร  เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ก่อนได้รับงบประมาณ , เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว และฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดและอำเภอ โดยปัจจุบันผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งหมด 17,063,139 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 คณะทำงานด้านข้าวและชาวนาไทย สภาเกษตรกรฯจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันชาวนาไทย ครั้งที่ 1/2564           เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะนายกสมาคมสถาบันชาวนาไทย เป็นประธานเปิดการประชุม คณะทำงานด้านข้าวและชาวนาไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันชาวนาไทย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีคณะกรรมการ และคณะทำงาน 31 คน เข้าร่วม ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือถึงการสร้างความมั่นคงให้อาชีพชาวนาไทยแบบยั่งยืนไม่เป็นภาระภาครัฐด้วยการร่างนโยบายระยะยาวด้านข้าวและชาวนา รวมความเป็นปึกแผ่นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคคล องค์กรที่ทำงานด้านชาวนา พร้อมด้วยวาระ เรื่องเพื่อทราบ อาทิ แนวทางการขับเคลื่อนสมาคมฯ การเข้าร่วมประชุมกำหนดราคาข้าว เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ พิจารณาการบริหารงานของสมาคมฯ การสรรหาองค์กร บุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นผู้สนับสนุนพร้อมช่วยเหลือชาวนาไทย เป็นต้น ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพและการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด”           เมื่อวันที่ 11 […]