Weekly News EP.25 @ สิงหาคม 2565

Weekly News EP.25 @ สิงหาคม 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมรับมอบลำไยจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ “ลำไยบินได้ สู่เมืองคนดี” สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมสัมมนา/ศึกษาดูงาน “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” สภาเกษตรกรฯประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนภาคการเกษตรจังหวัดนราธิวาส และมอบนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมรับมอบลำไยจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ “ลำไยบินได้ สู่เมืองคนดี”           เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2565 นายสิทธิพร  จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบลำไย จำนวน 3 ตัน จากจังหวัดเชียงราย โดยนายวิชวุทย์  จินโต    ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในเขตพื้นที่ห่างไกลจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ “ลำไยบินได้ สู่เมืองคนดี” โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะนำผลผลิตกระจายไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเพื่อจำหน่าย  และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้มีโอกาสการเข้าถึงช่องทางการตลาด ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายถือเป็นแหล่งผลิตลำไยมากที่สุดเป็นลำดับที่ 3 ของจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน โดยในปีการผลิตระหว่างปี พ.ศ.2564 – 2565 จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 245,311 ไร่ มีผลผลิตโดยรวม 109,804 ตัน และผลผลิตลำไยจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม สถานการณ์ในปีนี้ผลผลิตลำไยมีราคาตกต่ำ ขณะที่ประเทศจีนจำกัดการนำเข้าส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมสัมมนา/ศึกษาดูงาน “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง […]