สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนำผลงานวิจัยสู่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในนามของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ในนามของมหาวิทยาลัย เพื่อตกลงร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และนำผลงานวิจัยสู่เกษตรกร รวมทั้งโครงการส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกรได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุโดยไม่ต้องสอบ

…………………………………………………………………………..

ภาพ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์