ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567-2570 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ภายใต้โครงการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกร กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้อง พีโอนี่ ชั้น 6 อาคารล๊อบบี้ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567-2570 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ภายใต้โครงการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกร กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ยกร่างแผนแม่บทแล้วเสร็จ และได้ดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทในระดับพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความเห็นมาปรับปรุงเป็นร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567-2570 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน 18 หน่วยงาน ได้แก่

 1. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 4. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 5. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
 6. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 7. สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 8. สำนักงบประมาณ
 9. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 10. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 11. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 12. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
 13. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 14. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 15. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 16. สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 17. สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 18. มูลนิธิชีววิถี

ภายหลังจากพิธีเปิดแล้ว มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

การนำเสนอแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567-2570
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพล สมพงษ์ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ประธานกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

การเสวนา “แนวทางการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยหน่วยงานที่นำแผนไปปฏิบัติ” ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

 • การส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนตามแผนพัฒนาเกษตรกรรม โดย นายบูรณะศักดิ์ มาดหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การส่งเสริมมาตรฐานสินค้าจากอุตสาหกรรมชุมชน โดย นายประทีป อารยะกิตติพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานสุขอนามัยพืช สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • ความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับภาคการเกษตร โดย นายลักษณ์ เตชะวันชัย รองประธานและประธานพันธะกิจดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • การบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ โดย นางสาวกรุณา แต่งวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • การสนับสนุนทางนโยบายเพื่อผลักดันให้องค์การปกครองท้องถิ่นนำแผนพัฒนาเกษตรกรรมไปปฏิบัติ โดย นางสาวพรรณวิภา พูลสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ดำเนินรายการโดย นายพิทักษ์ สุภนันทการ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช รองประธานกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

การรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ หน่วยงานสนับสนุนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ทั้ง 18 หน่วยงาน และภาคีร่วมพัฒนาเกษตรกรรม ดำเนินรายการโดย นายปรีชา บัวทองจันทร์ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภท ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ กรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

สรุปประเด็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพล สมพงษ์ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ประธานกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

ปิดการรับฟังความคิดเห็นฯ โดยนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง , อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ