นโยบายและแนวปฏิบัติในการ รักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2567

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/05/InformationSecurityPolicy.pdf