ร่างประกาศประกวดราคาสำหรับการเช่ารถยนต์ของสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกร จังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จํานวน 84 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1- 3 พฤษภาคม 2567)

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/04/purchase-67-0020-1.pdf