ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/02/purchase-66-07.pdf