ร่างเอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ …../2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์ / รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงวันที่ ธันวาคม 2565

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/12/purchase-66-03-1.pdf