คู่มือปฏิบัติงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร สำหรับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/02/คู่มือการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร.pdf