ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดกิจกรรมสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี พ.ศ. 2567 (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี พ.ศ. 2567 (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนี้ ได้แก่
1) พันเอกอนุชา โนนคู่เขตโขง รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า

2) นางสาวกนกรัตน์ พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

3) นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา

4) จ่าเอกเฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

5) ดร.วันสาด ศรีสุวรรณ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2

6) คณะสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

7) นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

8) นายสำอาง แก้วประดับ ผู้ตรวจการประจำภาค สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

9) นายเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

10) นายภูผา บัวบุญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

จากสถานการณ์ฝนตกหนัก ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในช่วงวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านพืช สัตว์ และด้านอื่นๆ ได้รับผลกระทบในวงกว้าง เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน บ้านเรือน ไร่นา และสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจึงได้เชิญชวนสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบข้าวสารให้กับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดละ 550 ถุง รวมทั้งสิ้น 1,650 ถุง และมอบถุงยังชีพ จำนวน 120 ชุด พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำสิ่งของต่างๆ มอบให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนต่อไป

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ