ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าสำหรับการเช่ารถยนต์ของสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกร จังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จํานวน 84 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 29 – 31 มกราคม 2567)

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/01/purchase-67-001.pdf