สภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าพบ “รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 3202 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าพบนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) แนะนำองค์กร อำนาจ หน้าที่ และภารกิจตามกฎหมายของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

2) นำเสนอแนวทางการทำหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการเป็นตัวแทนของเกษตรกร ที่ช่วยเป็นสื่อกลางในการช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกับรัฐบาล

3) การเตรียมความพร้อมรับมือแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์เอลนิโญ (ภัยแล้ง, น้ำท่วม) จากเครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ได้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อรัฐบาล

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายในประเด็นสำคัญ คือ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาและความต้องการ ตามบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม อีกทั้งต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัดในการจัดทำแผนงานต้องชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง

และในช่วงบ่าย ณ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เข้าพบนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อหารือในประเด็นเดียวกัน

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบาย โดยกล่าวว่าตนพร้อมทำงานร่วมกันกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ทั้งด้านหนี้สิน ด้านการเพิ่มรายได้ การแก้ปัญหาด้านราคาผลผลิต เช่น การชะลอการขายข้าว การซื้อนำราคาตลาด (การซื้อนำราคาตลาด คือ รัฐบาลจะซื้อในราคาที่รัฐกำหนด เอกชนจะต้องตั้งราคาตาม เพื่อที่เกษตรกรจะได้ราคาอย่างเป็นธรรม) และการพยุงราคาสินค้าเกษตรกรรายสินค้า และเสนอแนะว่าการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล หากเป็นไปได้ควรระบุเป็นรายสินค้า

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ , ณัฐวุฒิ ประจันตะเสน

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ