การประชุมคณะทำงานศึกษาและพิจารณาการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษาและพิจารณาการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มีการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ครั้งแรก) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 และมีมติเห็นชอบให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งรองรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้ลงนามในคำสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด แล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และได้กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานขึ้นในวันนี้เพื่อพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน ประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ และการปรับโครงสร้างของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีคณะทำงานตามคำสั่งที่แต่งตั้งเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ