ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/05/Recruitment-66-0004.pdf