การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 4 ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ รุ่นที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเสาวรัจ นิลเนตร ผู้อำนวยการส่วนการฝึกอาชีพ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ กรุงเทพมหานคร กล่าวให้การต้อนรับ และมีนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้กำลังใจผู้เข้าอบรมในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการในรุ่นที่ 4 ภาคกลางนี้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอ/ประจำเขต ตัวแทนจากกรมการปกครอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากสำนักบริหารการปกครองส่วนท้องที่ และสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และวิทยากรจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งได้มีโอกาสร่วมซักถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ยังมีข้อสงสัย โดยได้รับเกียรติจากนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส อดีตเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวสุชาดา คำวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลาง สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายณัฐวุฒิ ประจันตเสน หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร และนายจักรวรรดิ สุคนธามาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกรณีศึกษาต่างๆ อาทิเช่น การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง จำนวนประชากรในแต่ละหน่วยเลือกตั้งและการแบ่งเขตเลือกตั้ง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ รวมถึงการรายงานผลการเลือกตั้งฯ เพื่อให้การเตรียมการเลือกตั้งฯ มีความพร้อมสรรพในทุกด้าน และมีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส เที่ยงธรรมต่อไป

ทั้งนี้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 4 ภาค ครบถ้วนทุกจังหวัดแล้วนั้น ในขั้นตอนต่อไปจะได้มีการประชุมเพื่อกำหนดประกาศให้มีการเลือกตั้ง การประกาศวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งต่อไปตามลำดับ พี่น้องเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ ได้ตามสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง และหากมีข้อสงสัยต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สภาเกษตรกรแห่งชาติ (https://www.facebook.com/NFCThaiOfficial) หรือ E-mail saraban@nfc.mail.go.th หรือโทร 02-142-3901

 

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : สมชาย มารศรี , ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ