การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายพีระ โพธิ์ทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการในรุ่นที่ 2 ภาคเหนือนี้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอ ตัวแทนจากกรมการปกครอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากสำนักบริหารการปกครองท้องที่ และสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และวิทยากรจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งได้ซักถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สงสัย โดยได้รับเกียรติจาก นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายธีรพล ลิ้มศิริ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการเลือกตั้ง ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง นายบุญเลิศ ภาคสุข เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองส่วนท้องที่ กรมการปกครอง นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส อดีตเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนางสาวสุชาดา คำวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลาง สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ร่วมตอบคำถามและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาต่างๆ อาทิเช่น จำนวนประชากรในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และเป็นตัวอย่างในการอบรมครั้งถัดไป ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งฯ มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส เที่ยงธรรมต่อไป

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สมชาย มารศรี , อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ