การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้กล่าวการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวต้อนรับ มีนางสาวเมตตา สินยบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพ.ศ.2553 และแนวทางการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ปีพ.ศ. 2566” โดยนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมกันนี้ได้แสดงสัญลักษณ์ไขว้แขวนอันเป็นการแสดงออกถึงทิศทางการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการในรุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอ ตัวแทนจากกรมการปกครอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กว่า 400 คน ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากสำนักบริหารการปกครองท้องที่ และสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และวิทยากรจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งได้ซักถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สงสัย

โดยได้รับเกียรติจาก นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายบุญเลิศ ภาคสุข เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองส่วนท้องที่ กรมการปกครอง นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส อดีตเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวสุชาดา คำวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลาง สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายณัฐวุฒิ ประจันตเสน หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร และนายจักรวรรดิ สุคนธามาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมตอบคำถามและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาต่างๆ และแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมา อาทิเช่น หน่วยเลือกตั้ง สถานที่รับสมัคร สถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งทั้งก่อนและหลังวันเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ชัดเจน โปร่งใส และเที่ยงธรรมที่สุดต่อไป

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สมชาย มารศรี , อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : ชยพล ถิลา และ อภิวัฒน์ มีลาภ