สภาเกษตรกรแห่งชาติรวมพลังต่อต้านการทุจริต

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกันแสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

โดยร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การไขว้แขนโชว์ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติงานและการประสานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ รุ่นที่ 1 หลักสูตร “บทบาทหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้ง” ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม ณ ทรีธารา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และรุ่นที่ 2 หลักสูตร “การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการเลือกตั้ง” ได้จัดขึ้นในวันที่ 25 – 27 เดือนธันวาคม 2565 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อันเป็นการแสดงออกถึงทิศทางการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้บุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะได้เตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้อันเป็นหลักการสำคัญอาทิ แนวทางการบริหารจัดการ ระเบียบ ข้อกฎหมายเกี่ยวข้อง และการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนได้จำนวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

———————————————–

ข่าว : จุฑามาศ ปิ่นฟ้า และ อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สมชาย  มารศรี และ อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : ศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ