สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวอวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการในการอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวแสดงมุทิตาจิตและให้แง่คิดการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วม  ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวม 12 ท่าน ประกอบด้วย

นางนันทวัน  ออไอศูรย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์  นางสาวปรียานุช  ยอดระยับ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางสาวหทัยรัตน์   ช่อชัยพฤกษ์ หัวหน้าตรวจสอบภายใน  นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  นายแวฮามะ  บากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส  นางช่อทิพย์  วาณิชย์เจริญ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสุรศักดิ์  นาอุดม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร  นางสาวราศี  รุ่งมณี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม  นางศรีพันธุ์  พุทธรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก  นางปภาดา  สอระสัน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม  นางภัสนัน  ทูปิยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นางปราณี  ไชยจรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา

         การจัดอบรมและกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ที่ไม่เพียงปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีและผลงานไว้ให้กับสภาเกษตรกรแห่งชาติอย่างมาก การเกษียณอายุราชการเป็นเพียงวาระที่ทางราชการกำหนดเท่านั้นแต่ไม่ใช่วันสุดท้ายของการทำงาน เพราะทุกท่านยังมีความรู้ความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

—————————————————-

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สิริธร กัลยาบาล / สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ