สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Conference) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ด้วย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กำหนดจัดโครงการอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ด้วยระบบออนไลน์ (Zoom Conference) ให้กับพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  เพื่อให้พนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้รับความรู้ เรียนรู้หลักการเขียนในรูปแบบต่างๆของหนังสือราชการและรายงานการประชุม การสรุปเนื้อหา การย่อความ การขยายความ พร้อมทั้งเรียบเรียงความคิด และพัฒนาทักษะให้สามารถเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้

         – วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 16.30 น. อบรม เรื่อง “จริยธรรม คุณธรรมการปฏิบัติงาน”  โดย ดร.ณัฐวัฒน์  อริย์ธัชโภคิน กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมองค์กรพอเพียงยั่งยืน  และ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” โดย นายศรัณย์พงศ์  ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

          – วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรม เรื่อง “การวางแผนการประชุมอย่างมีคุณภาพ”  โดย นายศรีสะเกษ  สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

          – วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรม เรื่อง  “การวางแผนกลยุทธ์”  โดย นายศรีสะเกษ  สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

          – วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. อบรม เรื่อง “ทฤษฎีงาน”  โดย นายศรีสะเกษ  สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

          – วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรม เรื่อง “เทคนิคการออกพื้นที่ทำงานให้ได้งาน” โดย นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สมชาย  มารศรี / ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง

อำนวยการข่าว :  อภิวัฒน์  มีลาภ