สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Conference) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด มีพนักงานเข้าร่วม 257 คน ว่า สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบงานด้านธุรการและทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด ดำเนินการ รวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ภารกิจหลักคือการประสานดำเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินงานจะต้องติดต่อสื่อสาร ประสานงานและเข้าร่วมการประชุมในวาระต่างๆ ดังนั้น เรื่องการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องมีเนื้อหา ความชัดเจน กะทัดรัด สามารถสร้างความเข้าใจและสื่อสารความต้องการจากการประชุมไปยังผู้รับผิดชอบงานนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดการฝึกอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” เรื่อง “คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.ณัฐวัฒน์  อริย์ธัชโภคิน กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมองค์กรพอเพียงยั่งยืน ,  “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” โดย นายศรัณย์พงศ์  ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ , “การวางแผนการประชุมอย่างมีคุณภาพ” , “การวางแผนกลยุทธ์” , “ทฤษฎีงาน” , “เทคนิคการออกพื้นที่ทำงานให้ได้งาน” โดย นายศรีสะเกษ  สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

          ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้รับความรู้ เรียนรู้หลักการเขียนในรูปแบบต่างๆของหนังสือราชการและรายงานการประชุม การสรุปเนื้อหา การย่อความ การขยายความ พร้อมทั้งเรียบเรียงความคิด และพัฒนาทักษะให้สามารถเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน 2565 โดยคาดหวังว่าพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจักได้นำความรู้ ทักษะและเทคนิคแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ :  ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง / สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว :  อภิวัฒน์  มีลาภ