ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฎิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/09/Recruitment-65-026.pdf