Weekly News พฤษภาคม 2565 (EP.12)

– สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน – สภาเกษตรกรแห่งชาติ “จับมือทำ 1 จังหวัด 1 ต้นแบบ” หนุน เสริม สิทธิ และการมีส่วนร่วมของชาวนา เพื่อการทำนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายอภิศักดิ์  อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสาน 20 จังหวัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมแคนา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาดเพื่อยกระดับอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  , ส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกร เกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร และบุคลากรของทั้งสองฝ่ายได้มีการศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตามบทบาทภารกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพในอาชีพและให้การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น […]