Weekly News EP.30 @ พฤศจิกายน 2565

สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมความร่วมมือและแถลงข่าวการพัฒนาเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน จากเกษตรกรที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการทำเกษตรพันธะสัญญา