Weekly News EP.9 เมษายน 2565

– สภาเกษตรกรร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ตอนกลาง” – สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ – สภาเกษตรกรจังหวัดยะลาร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาทุเรียนคุณภาพสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 สภาเกษตรกรร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ตอนกลาง           เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2565 นายสิทธิพร  จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย ประธานสภาเกษตรกร หัวหน้าสภาเกษตรกร และพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้  เข้าร่วมหารือการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ตอนกลาง เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้” ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมเพื่อการปฏิบัติ ตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ สร้างอาชีพเสริม ส่งเสริมพืชกระท่อมสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล และนครศรีธรรมราช  และขยายสู่จังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ ต่อไป   สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์            […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่รับมอบโฉนดที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน           เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2564 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ารับมอบโฉนดที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 1 ไร่เศษ จากพระครูบัณ idm full version with crack file free download filehippoฑิตธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งดูสถานที่ เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่จักดำเนินการเตรียมนำข้อมูลประกอบในการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น การปรับพื้นที่ถนน ทางเข้า รั้วรอบ บริเวณที่ทำการ ระบบไฟฟ้า ประปา เป็นต้น สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการพืชกระท่อมจีไอ และเสวนาออนไลน์  “ทิศทางพืชสมุนไพรไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัทลุงและเศรษฐกิจชาติ”           เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2564 นายสมคิด […]