ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564

สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่รับมอบโฉนดที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน

          เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2564 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ารับมอบโฉนดที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 1 ไร่เศษ จากพระครูบัณ idm full version with crack file free download filehippoฑิตธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งดูสถานที่ เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่จักดำเนินการเตรียมนำข้อมูลประกอบในการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น การปรับพื้นที่ถนน ทางเข้า รั้วรอบ บริเวณที่ทำการ ระบบไฟฟ้า ประปา เป็นต้น

สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการพืชกระท่อมจีไอ และเสวนาออนไลน์  “ทิศทางพืชสมุนไพรไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัทลุงและเศรษฐกิจชาติ”

          เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2564 นายสมคิด สงเนียม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเสวนาออนไลน์ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting เรื่อง “ทิศทางพืชสมุนไพรไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัทลุงและเศรษฐกิจชาติ” ภายใต้โครงการความร่วมมือการขับเคลื่อน “ศูนย์เรียนรู้และรวบรวมพันธุกรรมพืชสุมนไพรอัตลักษณ์ภาคใต้” จากนั้นเป็นการลงนามความร่วมมือ “ศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมจีไอ(GI) ภาคใต้ตอนกลางเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานราก ภายใต้พื้นฐานผู้ประกอบการในระดับชุมชน” ระหว่าง สำนักvisual studio 2017 free download full version with crack งานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ สมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง   และการลงนามความร่วมมือ “ศูนย์เรียนรู้และรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรอัตลักษณ์ภาคใต้” ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุงให้เป็นเลิศในด้านการเป็นเมืองสมุนไพรครบวงจร โดยความร่วมมือดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2566-2570

สภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีชัยภูมิสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

          เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2564 นายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ร่วมขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีชัยภูมิสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมภูเชียงทา ออร์แกนิคฟาร์ม ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ   ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพ การอบรมพัฒนาองค์ความรู้ และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้ความรู้และคำแนะนำ ทั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีชัยภูมิ ตั้งแต่การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย การพัฒนาระบบการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยสู่การเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานและจับคู่ทางธุรกิจพร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้ จักได้ร่วมกันนำไปสู่การพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งต่อไป

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี