Weekly News EP.25 @ สิงหาคม 2565

Weekly News EP.25 @ สิงหาคม 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมรับมอบลำไยจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ “ลำไยบินได้ สู่เมืองคนดี” สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมสัมมนา/ศึกษาดูงาน “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” สภาเกษตรกรฯประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนภาคการเกษตรจังหวัดนราธิวาส และมอบนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมรับมอบลำไยจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ “ลำไยบินได้ สู่เมืองคนดี”           เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2565 นายสิทธิพร  จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบลำไย จำนวน 3 ตัน จากจังหวัดเชียงราย โดยนายวิชวุทย์  จินโต    ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในเขตพื้นที่ห่างไกลจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ “ลำไยบินได้ สู่เมืองคนดี” โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะนำผลผลิตกระจายไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเพื่อจำหน่าย  และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้มีโอกาสการเข้าถึงช่องทางการตลาด ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายถือเป็นแหล่งผลิตลำไยมากที่สุดเป็นลำดับที่ 3 ของจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน โดยในปีการผลิตระหว่างปี พ.ศ.2564 – 2565 จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 245,311 ไร่ มีผลผลิตโดยรวม 109,804 ตัน และผลผลิตลำไยจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม สถานการณ์ในปีนี้ผลผลิตลำไยมีราคาตกต่ำ ขณะที่ประเทศจีนจำกัดการนำเข้าส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมสัมมนา/ศึกษาดูงาน “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมทางไกล ครั้งที่ 4/2563                เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยการประชุมได้มีการเสนอแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ 40 และสูงกว่าร้อยละ 40 แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่วิธีการปฏิบัติที่ดีในการนำไปใช้ดำเนินงานร่วมกัน และขอให้จัดทำแผนและวิธีการทำงานที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนภายในเดือนสิงหาคม 2563 โดยส่งแผนดังกล่าวถึงสำนักยุทธศาสตร์การเกษตรวิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติภายในวันจันทร์ที่ 23 มี.ค.2563 เวลา 16.00 น. ทุกช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งได้มีการชี้แจงประกาศตามมติ ครม.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) […]