Weekly News EP.27 @ ตุลาคม 2565

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมแสดงความคิดเห็น(ยกร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่องข้าวเพื่ออุตสาหกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวหอมปทุมธานี” ครั้งที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมแสดงความคิดเห็น(ยกร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน           เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแสดงความคิดเห็น(ยกร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน กลุ่มเกษตรกร อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการข้าว สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น เข้าร่วม ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมโคเนื้อภายในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และความอยู่ดีมีสุขทางสังคม รวมถึงความมั่นคงในอาชีพ เนื่องจากสภาพปัญหาโรคระบาดในสัตว์ และโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์โดยตรง ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงวัวเพื่อเป็นแนวทางสร้างความเข้มแข็งและสร้างอาชีพเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานให้กับเกษตรกรในช่วงสถานการณ์​โควิด           เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง เข้าร่วมนำเสนอแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงวัว ร่วมกับ​ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย​ สำนักงานสภาเกษตรกร​จังหวัด​ลำปาง​ สำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดลำปาง​  มหาวิทยาลัย​พะเยา​ เป็นต้น​ โดยได้นำเสนอเรื่อง  สถานการณ์การเลี้ยงวัว/ค้าวัวปัจจุบัน​ในประเทศ ,  การค้าระหว่างประเทศ ,  เขตปลอดโรคปากเท้าเปื่อยของประเทศไทย  , ความหมายแซนด์บ๊อกซ์ (Sandbox) (พื้นที่นำร่อง) , กระบวน ระบบการส่งเสริมเกษตรกร , การอำนวยสินเชื่อส่งเสริมการเลี้ยงโค – กระบือ ทั้งนี้​ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสร้างอาชีพ​ เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานให้กับเกษตรกรในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา​ 2019​(COVID-19) ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง สภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาทประสานช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนาข้าว           เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2564 นางสาวจิตติยา  บางแสง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท […]