Weekly News EP.9 เมษายน 2565

– สภาเกษตรกรร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ตอนกลาง” – สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ – สภาเกษตรกรจังหวัดยะลาร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาทุเรียนคุณภาพสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 สภาเกษตรกรร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ตอนกลาง           เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2565 นายสิทธิพร  จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย ประธานสภาเกษตรกร หัวหน้าสภาเกษตรกร และพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้  เข้าร่วมหารือการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ตอนกลาง เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้” ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมเพื่อการปฏิบัติ ตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ สร้างอาชีพเสริม ส่งเสริมพืชกระท่อมสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล และนครศรีธรรมราช  และขยายสู่จังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ ต่อไป   สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์            […]

Weekly News สัปดาห์ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

Weekly News สัปดาห์ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประธานสภาเกษตรกรฯร่วมเปิดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34)           เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2565  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมเปิดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34) โดย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปางและสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง จัดงานขึ้นภายใต้โครงการมหกรรมลำปางชนะแกรนด์เซลล์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจ งานดังกล่าวเป็นงานประจำปีของจังหวัดลำปาง และอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 12 – […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ประธานสภาเกษตรกรฯร่วมเปิดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34)           เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2565  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมเปิดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34) โดย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปางและสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง จัดงานขึ้นภายใต้โครงการมหกรรมลำปางชนะแกรนด์เซลล์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจ งานดังกล่าวเป็นงานประจำปีของจังหวัดลำปาง และอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 12 – 22 ก.พ. 2565 […]