โครงการอบรม “เชิงปฏิบัติการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย(Social Media)เพื่อการประชาสัมพันธ์”