Weekly News เมษายน 2565 (EP.11 )

– สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 – สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีส่งเสริมและพัฒนาสับปะรด       จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์           เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด   สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ความคืบหน้าเกษตรกรที่ทำกินในพื้นที่ คทช. ขาดโอกาสเข้าถึงนโยบายภาครัฐด้านการเกษตร , ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการส่งออกผลไม้ของสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี , ปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการเลี้ยงจระเข้อย่างยั่งยืน , ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา , ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตด้านการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการผลผลิต(ราคาปลาสลิดตกต่ำ) กรณีพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร , ผลการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำภายใต้การขับเคลื่อนงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม , เรื่องการผลักดันการใช้โอเลโอเคมีและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน […]