Weekly News EP18 @ มิถุนายน2565

-สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานร่วมกับ สศก. -สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมอบรมการผลิตไส้เดือนดินเพื่อใช้ในการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานร่วมกับ สศก.           เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวบรรยายพิเศษ “บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับสำนักเศรษฐกิจการเกษตร” และกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเมินผลและติดตามข้อเสนอเชิงนโยบาย” ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยนายฉันทานนท์  วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 595 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด   ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอแนะ/โครงการ/แผนงาน ให้กับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  และเพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการติดตามประเมินผลข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอแนะ/โครงการ/แผนงาน ให้กับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564   ประธานสภาเกษตรกรฯร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรและ อบจ.ลำปาง           เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมหารือการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 3  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำโดย นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และคณะทีมบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อระดมความคิดเห็น โดยแนวทางการหารือสภาเกษตรกรฯได้เสนอการดำเนินการ ในด้านที่ดิน แหล่งน้ำ การพัฒนาอาชีพแนวใหม่ และด้านอื่นๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดลำปางต่อไป สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรียื่นข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่ 3 อำเภอ           เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2564 นายไพชยนต์  กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ยื่นหนังสือข้อเสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า สืบเนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีได้จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ระดับอำเภอ ประจำปี 2564 ซึ่งพบว่า อ.บ่อทอง อ.เกาะจันทร์ […]