ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

สภาเกษตรกรฯมองไกลหนุนใช้ระบบหมุนเวียนเลี้ยงสัตว์น้ำ

               นายเดชา บรรลือเดช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ กล่าวถึงการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติที่คิดค้นและจดสิทธิบัตรเป็นนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง ว่า จากประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งกว่า 30 ปี จนนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติดังกล่าว มองว่าระบบนี้สามารถควบคุมโรคต่างๆที่เกี่ยวกับกุ้งได้และมีความเสถียรมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เสียดายว่าเกษตรกรไทยไม่ค่อยให้ความสนใจ ทั้งนี้ ระบบนี้อาจไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดแต่มองว่าเป็นระบบที่ได้ผลและประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง ก้าวข้ามเรื่องโรคไปได้อย่างปลอดภัย ทุกอย่างไม่มี 100% แต่อย่างน้อยที่สุดเกษตรกรที่เอาระบบนี้ไปใช้ 80% หรือกว่านั้นจะประสบความสำเร็จ (ปล่อยเสียง นายเดชา)

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดงานโครงการขับเคลื่อน “การดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก” 2-3 ต.ค.นี้

               สภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนดจัดงานโครงการขับเคลื่อน “การดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก” ระหว่างวันที่ 2-3 ต.ค.62 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมมอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เป็นภาคีเครือข่าย เพื่อให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และทำความเข้าใจแนวทางการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สภาเกษตรกรแห่งชาติ” และทางระบบออนไลน์เฟซบุ๊ก​ไลฟ์ สถานีวิทยุ ม.ก. หรือในระบบ AM.1107 กิโลเฮิรต์ พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

……………………………………..

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน