ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

สภาเกษตรกรชี้ “ยางพาราใบร่วง” ระบาดแล้วกว่า 2 แสนไร่ 6 อำเภอ

               นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์พบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พาหะนำเชื้อราโรคนี้มาคือลมพัดมาอยู่ในสวนยางพาราของเกษตรกรทั้งในดิน,กิ่งพันธุ์ หรือวัสดุที่ปลูก ฝังตัวอยู่ได้นานจนเมื่ออุณหภูมิเหมาะสมด้วยสภาพความชื้นเชื้อจึงฟักตัวและเกิดการระบาดขึ้นมีผลทำให้ผลผลิตลดลง 30 – 50% ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรในเรื่องของการเคลื่อนย้ายวัสดุปลูก ใบยาง กิ่งตายาง อย่าเคลื่อนย้ายไปสู่จังหวัดหรือพื้นที่อื่น ขณะที่ นายประหยัด ลอแม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า โรคใบร่วงในยางพาราพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเริ่มมีมา 2 ปีแล้วแต่ไม่รุนแรงเหมือนกับปีนี้ การระบาดเกิดจากลมที่พัดมาจากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย ด้วยสภาพอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุกเหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย จากการจัดเก็บข้อมูลการระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพบที่ระบาดมากคือ อ.แว้ง , สุไหงปาดี , สุคิริน , สุไหงโกลก , ระแงะ , รือเสาะ พื้นที่อำเภออื่นๆพบการระบาดบ้างแต่เกษตรกรเข้าใจว่าเมื่อฝนตกชุกใบยางก็ต้องร่วงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการผลัดใบต้นยาง (ปล่อยเสียง นายประหยัด)

สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาร่วมงาน “เขย่าทัศน์” สงขลามหานครอินทรีย์

               เมื่อวันที่ 22 ต.ค.62 นายสุทิศ พงษ์จีน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ร่วมงาน “เขย่าทัศน์” สงขลามหานครอินทรีย์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้วยเป้าหมายในการช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมและร่วมขับเคลื่อนกับเครือข่ายทุกจังหวัดในการพัฒนาประเทศไทย สู่การเป็น Organic Hub of Asean ภายในปี 2554 โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรนำร่องเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม จำนวน 20 กลุ่ม รวมจำนวน 114 แปลง ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ใน 16 อำเภอของ จ.สงขลา การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจกับกระบวนการรณรงค์ การขับเคลื่อนพื้นที่เกษตรกรยั่งยืนทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย การสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนพัฒนาสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสงขลา และเพื่อเดินหน้าพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่มีการออกแบบไว้ให้ครอบคลุม เชื่อมโยงเครือข่ายต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นอกจากนี้ การทำเกษตรอินทรีย์แล้วจะต้องมีตลาดรองรับ ได้มีการประสานกับคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐแบบครบห่วงโซ่ รวมถึงเป็นการสร้างต้นแบบรัฐภูมิโมเดล หรือ Smart City ที่ร่วมกันทุกภาคส่วนด้วย

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562

               สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 6/2562 ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. ในการประชุมได้มีการบรรยาย “กรอบความร่วมมือในการทำงานระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ” โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)​ สำหรับการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้พิจารณาเรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 , การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ , ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านประมงในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากพระราชกำหนดการประมง เป็นต้น

……………………………………..

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน