ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมหารือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเศรษฐกิจฐานราก

               เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 4 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วยผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยประเด็นการหารือคือการทำอย่างไรเกษตรกรจึงจะมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ท้าทายรายได้ที่ระดับ 1 ไร่ 1 ล้านบาท โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เสนอแนวทางการสร้างรายได้ของเกษตรกรต้องค้นหาปัญหาที่แท้จริงในแต่ละพื้นที่ การค้นหาศักยภาพของแต่ละพื้นที่ จึงจะแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งการส่งเสริมในรูปแบบจากบนลงล่างหรือรัฐบาลสู่เกษตรกรเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวและอาจจะเป็นปัญหากับเกษตรกรในระยะยาวได้

สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีพัฒนาบุคลากรรับ “การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมการแปรรูป สู่ Thailand 4.0 และเทคโนโลยีสกัดน้ำมันสมุนไพร ด้วยชุดเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง”

               เมื่อวันที่ 16 ต.ค.62 นายกาญจน์ มณีรัตน์โรจน์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี คนที่ 1 ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมการแปรรูป สู่ Thailand 4.0 และเทคโนโลยีสกัดน้ำมันสมุนไพร ด้วยชุดเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารโรงงานปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี ในการสัมมนามีการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสู่ Thailand 4.0” และการบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีสกัดน้ำมันสมุนไพร” นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการผลิตผงแห้งด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด รวมทั้งการเยี่ยมชมชุดเครื่องจักรใช้สำหรับแปรรูปของเหลวให้เป็นผงแห้ง สามารถระเหยน้ำ 10 ลิตรต่อชั่วโมง , เครื่องสกัดด่วนใช้สำหรับสกัดตัวยาออกจากชิ้นวัตถุดิบให้เป็นน้ำสกัด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรอย่างยั่งยืน และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยให้หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยพัฒนา เพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป ซึ่งในการจัดสัมมนามีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม

สภาเกษตรกรภาคอีสานร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “โรตารีน้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อพึ่งพาตนเอง สืบสานเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทฤษฎีใหม่”

               เมื่อวันที่ 15 ต.ค.62 สภาเกษตรกรภาคอีสาน 6 จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น หนองบัวลำภู นครราชสีมา อุดรธานี ชัยภูมิ และเลย ร่วมกับสโมสรโรตารีสีลม และมูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “โรตารีน้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อพึ่งพาตนเอง สืบสานเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทฤษฎีใหม่” ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการขุดสระน้ำประจำไร่นาจากมูลนิธิน้ำเพื่ออีสานในพื้นที่ภาคอีสานทั้ง 6 จังหวัด จำนวน 101 ราย ได้รับความรู้ มีความเข้าใจและได้แนวทางในการนำน้ำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อการพึ่งตนเอง ตามศาสตร์พระราชา ทั้งด้านการปลูกพืชผักผลไม้ การเลี้ยงสัตว์ และประมง จนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

……………………………………

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน