ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่สภาเกษตรแห่งชาติ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

               เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีมอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. โดยระบุว่า อยากให้สภาเกษตรกรฯร่วมขับเคลื่อนแผนเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง ต้องหาพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันการร่วมมือกันทำงานจะทำให้ผลงานมากขึ้นได้ถึง 3 อย่าง คือ ได้การรวมกลุ่ม/สร้างคน/สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งรัฐบาลพร้อมดูแลทุกคนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรต้องหาแนวทางที่ยั่งยืนไม่เพียงนำงบประมาณมาชดเชยเพราะเป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวอีกทั้งรัฐบาลมีงบประมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพยายามเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรทุกเรื่อง ทั้งเรื่องแหล่งน้ำ จัดทำแก้มลิง แนวทางการระบายน้ำ ที่ได้ดำเนินการไปถึง 6 หมื่นโครงการใน 5 ปีที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีต้องการให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกกลางที่เชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับรัฐบาล เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรคของเกษตรกร อนาคตสภาเกษตรกรฯต้องสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อทำเกษตรอัจฉริยะ เกษตรอัตลักษณ์ หากเกษตรกรปรับเปลี่ยนทำเกษตรแนวใหม่ ภาคเกษตรจะต้องดีกว่าเดิม และพัฒนายกระดับให้เกษตรกรทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สมดังเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางนำกรมการแพทย์แผนไทยติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ปลูกกัญชา

                เมื่อวันที่ 8 ต.ค.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง นำคณะจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดี ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเตรียมความพร้อม ด้านการจัดเตรียมสถานที่สำหรับปลูกพืชกัญชา เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ได้มีการลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ในการที่จะดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติวางแนวทางของการดำเนินงานในการที่จะขยายพันธุ์พืชกัญชาสายพันธุ์ไทย ให้มีแหล่งเพาะปลูกกระจายไปทั่วทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศ พื้นที่ภาคเหนือได้กำหนดใช้พื้นที่จังหวัดลำปาง ชเป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตกัญชาสด ขณะนี้ทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการเดินหน้าเริ่มดำเนินการเพาะปลูกพืชกัญชาสายพันธุ์ไทยแล้วบนพื้นที่กว่า 4 ไร่ ปลูกในระบบโรงเรือนและนอกโรงเรือนด้วยพื้นที่ปิด ภายในสวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ส่งมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 2,000 กิโลกรัม ส่วนความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของสถานที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ในอำเภอแจ้ห่มนั้น ขณะนี้ทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติอยู่ระหว่างการขออนุญาตปลูกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยต่อไป

สภาเกษตรกรฯร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

               เมื่อวันที่ 5 ต.ค.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน ในหัวข้อ “โครงสร้างทางสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำ สู่การพัฒนาน้ำที่ยั่งยืน” จัดโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำผลจากการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของมูลนิธิฯ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ 60 ชุมชนแกนนำที่สามารถบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้ด้วยตัวเอง และพร้อมเป็นต้นแบบพัฒนา และขยายผล มาถ่ายทอดตัวอย่างความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการประยุกต์ใช้แผนที่ วิเคราะห์ข้อมูลสมดุลน้ำ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแนวทางการร่วมบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ระหว่างท้องถิ่น ,สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด , สภาเกษตรกรแห่งชาติ และเครือข่ายชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ แนวทางบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ ระหว่างท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน และเกษตรกร โดยปัจจุบันมีเครือข่ายจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริรวม 1,573 หมู่บ้าน ต่อไป

……………………………………..

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน