ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

สภาเกษตรกรฯ นำเกษตรกรเข้าหารือ ก.เกษตรฯถึงแนวทางส่งเสริมเกษตรกรผลิตผักและผลไม้ไปประเทศแถบยุโรปตามมาตรฐานการส่งออก

               เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะสมาคมผู้ประกอบการพืชผักและผลไม้ไทย ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก เข้าพบ นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานส่งออกผักและผลไม้ไปยังประเทศแถบยุโรป โดยเป้าหมายการส่งออกในช่วงแรกคือ กะเพรา โหระพา มะเขือ พริก เป็นต้น โดยสภาเกษตรกรได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมดำเนินการ และกลุ่มได้ดำเนินการขอมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัยตามระบบจัดการคุณภาพหรือ GAP ซึ่งเมื่อตรวจดูพืชที่ปลูก ผู้แทนสมาคมได้ให้คำแนะนำในการผลิต การดูแล การตัดแต่ง การเก็บผลผลิต และได้ตกลงกับเกษตรกรในการรวบรวมผลผลิตตามขนาด ปริมาณ คุณภาพ ราคาที่ตกลงกัน โดยได้นำร่องส่งออกไปยุโรปครั้งแรกเมื่อเดือน พ.ค.2562 แล้ว

 

สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 6 – 8 ส.ค.

               ระหว่างวันที่ 6-8 ส.ค.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในยุคปัจจุบัน” ณ ห้องประชุม โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล การจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้งบประมาณ เพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และบูรณาการการแก้ปัญหาตลอดจนการพัฒนาด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และ 2 จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จ.พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร และอุทัยธานี โดยผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตราด เปิดเวทีบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่

               เมื่อวันที่ 1 ส.ค.62 นายสว่าง ชื่นอารมณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรกิจกรรมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จ.ตราด โดยมีผู้นำองค์กรเกษตรกร และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราดเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด โดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราดได้กล่าวว่า พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ได้กำหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราดจึงได้จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกประเภท จากสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรได้มีการขยายพื้นที่ปลูกผลไม้เพิ่มมากขึ้น และที่ผ่านมาแหล่งน้ำด้านการเกษตรมักประสบปัญหาขาดแคลนในช่วงเดือน ก.พ. – เม.ย. ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรต้องการใช้น้ำเป็นอย่างมาก โดยสาเหตุที่เกิดปัญหาดังกล่าวประการหนึ่ง คือ การจัดการน้ำภาคเกษตรกรรมยังขาดประสิทธิภาพ และการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรยังไม่ทั่วถึงทั้งระบบการส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตร และการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวิทยากรจาก ชลประทานจังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตราด มาร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการด้วย

 

……………………………………..